Zaległy urlop

Posiadasz zległy urlop za 2021 rok? Dowiedz się, do kiedy musisz go wykorzystać. Zapraszamy do lektury naszego artykułu, w którym odpowiadamy na pytania dotyczące zaległego urlopu oraz ekwiwalentu za zaległy urlop.

Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop?

Pracownik ma obowiązek wykorzystać zaległy urlop do 30 września następnego roku kalendarzowego, a więc urlop niewykorzystany w 2021 roku pracownik powinien wykorzystać do 30 września 2022 roku. Warto dodać, że dotyczy to także urlopu na żądanie (są to 4 dni wyodrębnione z puli urlopowej pracownika). Urlop ten z nowym rokiem traci swój charakter i przekształca się w urlop wypoczynkowy. Urlop na żądanie nie podlega kumulacji, stąd też w kolejnym roku pracownik ma prawo do 4 dni urlopu na żądanie.

Ekwiwalent za zaległy urlop

Urlop jest jednym z podstawowych praw pracowników, co oznacza, że przysługujących dni wolnych jeden pracownik nie może oddać drugiemu. Co więcej, pracodawca nie ma prawa odmówienia pracownikowi urlopu w wymiarze, przysługującym mu zgodnie z prawem. W sytuacji, gdy pracownik nie wykorzysta urlopu przysługującego mu w danym roku, niewykorzystane dni zostają przeniesione na rok kolejny i pracownik musi wykorzystać je do 30 września kolejnego roku.

Jeśli pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu z powodu rozwiązania umowy o pracę czy też wygaśnięcia stosunku pracy, wówczas zgodnie z Art. 171. § 1 Kodeksu pracy: „ (…) pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny”.

Warto również dodać, że zgodnie z Art. 171 § 3 Kodeksu pracy: „Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, (…) w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą”.

Tak więc w trakcie trwania stosunku pracy nie ma możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Ekwiwalent wypłacany jest wyłącznie w przypadku rozwiązania umowy o pracę oraz wygaśnięcia stosunku pracy.

Urlop zaległy a COVID-19

Zgodnie z przepisami, które obowiązują w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, prawem przedsiębiorcy – jak mówi Art. 15 gc –  jest udzielenie pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania jego zgody i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here